Закони и правилници

Закони:

Правилник о закупу школског простора ES za SO

ZOOSOV

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњем образовању и васпитању

Правилници:

Pravilnik-o-standardima-kvaliteta-rada-ustanove

PRAVILNIK O PROTOKOLU POSTUPANJA U USTANOVI U ODGOVORU NA NASILJE, ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE

Правилник о обављању друштено корисног односно хуманитарног рада

Правилник о потупању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о сталном стручном усавршавању у установи 12.септембар 2014.

Правилник о изменама правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама

Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада економија, право и администрација – област економија

Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада економија, право и администрација

Поступак издавања дупликата сведочанства/дипломе

Програм допунске, додатне и припремне наставе

Правилник о сталном стручном усавршавању у установи

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника 51 2008

Правилник о наставном плану и програму 1-2013 FA

Правилник о оцењивању SS

Правилник о општим стандардима постигнућа

Правилник – компетенције за професију наставника

Правилник – стално стручно усавршавање и стицање звања 86-2015

Правилник – стандарди квалитета 68-2012

ШП за профил Финансијски техничар

Правилник – Банкарски службеник

ШП за профил Банкарски службеник оглед

ШП за профил Економски техничар

ШП за профил Финансијски администратор оглед

ШП за профил Финансијски администратор редовни

ШП за профил Службеник у банкарству и осигурању