Економски техничар

Подручје рада: Економија, право и администрација
Област: Економија
Образовни профил: Економски техничар

 

разговор2

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР је основни, најстарији и најбројнији профил у Економској школи у Нишу. У оквиру овог образовног профила наставним планом ипрограмом су предвиђени предмети којима се стичу знања и вештине из свихекономских области. Овај профил оспособљава ученике закњиговодствене и рачуноводственепослове, послове маркетинга, финансија, менаџмета и сл. Стичући сва ова знања и вештине ученици су оспособљени за  запослење у различитим гранама привреде, било да је то банка, осигурање, књиговодствене агенције, или трговачка, туристичка и угоститељска привредна друштва.

Oд другог разреда у оквиру овог образовног профила ученици обављају и блок наставу у привредним друштвима. Циљ блок наставе је провера стечених знања о рачуноводственим пословима у пракси и повезивање теорије са праксом.

Кроз разне општеобразовне предмете ученици стичу и проширују постојећа општа знања и културу. Активна употреба рачунара у настави им омогућава да на радним местима брзо и ефикасно обављају послове.

Осим могућности запослења након завршеног четворогодишњег образовања, овај образовни профил нуди и добро предзнање за наставак школовања и упис основних академских и струкових студија на разичитим факултетима.

Структура општеобразовних и стручних предмета по годинама

3