Финансијски администратор

 

Подручје рада: Економија, право и администрација
Област: Економија
Образовни профил: Финансијски администратор

6117

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР је профил чијим избором ученици стичу знања и вештине у свим сегментима финансијско-рачуноводствесних послова: обављање платног промета, спровођење свих облика књиговодствене евиденције, праћење и контрола пословања предузећа, утврђивање резултата пословања,  састављање извештаја, израда различитих врста обрачуна и калкулација.

Наставним планом и програмом за овај образовни профил предвиђени су предмети којима се стичу знања и вештине из рачуноводствених и финансијских области (рачуноводство, финансијско пословање, ревизија и контрола), али и предмети којима се стичу неопходна правна знања о администрацији, организацији и менаџменту привредног друштва (економика предузећа, канцеларијско пословање, статистика, право). Такође, током школовања ученици стичу и унапређују своја знања из опште културе и образовања, уче стране језике, рад на рачунару,  баве се употребом софтвера итд.

Специфичност овог смера је рад у виртуелном предузећу, у оквиру предмета финансијско-рачуноводствена обука, који омогућава симулацију рада предузећа од његовог формирања, преко обављања свакодневних послова из области набавке, продаје, маркетинга и рачуноводства. Из овог предмета је предвиђена и блок настава у другом, трећем и четвртом разреду. На овај начин је омогућено оспособљавање ученика за рад одмах после завршеног четворогодишњег образовања.

Практична настава износи око 15% целокупног школовања, док је овај проценат нешто виши у оквиру стручних предмета и износи 20%. У току целокупног школовања однос општеобразовних и стручних предмета је 50:50%.

8

 

Структура општеобразовних и стручних предмета по годинама

9

10