Финансијски техничар

Подручје рада: Економија, право и администрација
Област: Економија
Образовни профил: Финансијски техничар

4

ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР је профил чијим избором ученици стичу знања и вештине у свим сегемнтима финансијско-рачуноводствесних послова: обављање платног промета, спровођење свих облика књиговодствене евиденције, праћење и контрола пословања предузећа, утврђивање резултата пословања,  састављање извештаја, израда различитих врста обрачуна, упознавање са радом јавних предузећа, државних институцуија и осигуравајућих друштава.

Знања из пословних  и јавних финансија, основа финансија, статистике, банкарског пословања и осталих стручних предмета омогућавају ученицима упознавање са струком, а опште-образовни предмети им пружају могућност да прошире видике и интересовања.

У другом, трећем и четвртом разреду планирана је реализација блок наставе у привредним друштвима и осигуравајућим организацијама. Циљ овог облика наставе јесте провера стечених знања у пракси и практично овладавање финансијско-рачуноводственим пословима.

Овакав начин рада омогућава ученицима да на местима где су обављали блок наставу пронађу запослење, док широко знање из општеобразовних и стручних предмета пружа заинтересованим ученицима могућност да наставе школовање на бројним факултетима.

Структура општеобразовних и стручних предмета по годинама

5