Финансијско-рачуноводствени техничар

Подручје рада:Економија, право и администрација
Област:Економија
Образовни профил:Финансијско-рачуноводствени  техничар
4

Школски програм за профил Финансијско-рачуноводствени техничар 2022/2026

Ово је најновији профил који ће се школовати почев од 2022/2023. године. Настао је спајањем најбољих исхода који су нудили образовни профили финансијски техничар и финансијски администратор. Специфичност овог смера је практична примена стеченог знања из рачуноводства, кореспонденције и пословне информатике, у оквиру предмета финансијско-рачуноводствена обука, где ученици формирају виртуелно предузеће и симулирају рад правог привредног друштва. Подстиче се понашање ученика у складу са правилима пословног бонтона, развијају се вештине организовања, обрачуна, праћења, контроле и анализе пословања. У склопу овог предмета ученици могу да примене стечена теоријска знања на конкретном предузећу, уз коришћење књиговодственог софтвера и оригиналне документације. Развијају основне радне навике и интерес за даљи професионални развој у складу са сопственим потребама. Из овог предмета је предвиђена и блок настава у другом, трећем и четвртом разреду. На овај начин је омогућено оспособљавање ученика за рад одмах после завршеног четворогодишњег образовања.

Структура општеобразовних и стручних предмета по годинама