Закони и правилници

Закони и подзаконска акта

Закон о средњем образовању и васпитању

ЗОСОВ

Акта школе

Годишњи план 2023/2024.

Годишњи извештај о раду школе 2023/2024.

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

Правилник о закупу школског простора ES za SO

Правилник о организацији и систематизацији послова у Економској школи

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Годишњи извештај о раду школе

Годишњи план 2022/2023.

Пословник о раду савета родитеља школе

Пословник о раду школског одбора

Пословник о раду ученичког парламента

Правила понашања у установи

Правилник о безбедности ученика

Правилник о испитима у Економслој школи

Правилник о награђивању ученика и запослених

Правилник о раду 2023

Правилник о унутрашњој организацији школе

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о организацији и систематизацији послова у Економској школи 2022/2023.

Правилник о сталном стручном усавршавању у установи

Правилник о заштити података о личности у Економској школи

Статут

Програм допунске, додатне и припремне наставе

ШП за профил Финансијски техничар

ШП за профил Економски техничар

ШП за профил Финансијски администратор редовни

ШП за профил Службеник у банкарству и осигурању