Образовни профили

Економски техничар

Смер економски техничар стиче стручна знања из области економије, организације и менаџмента предузећа, а послови на којима може да се ради су послови из области књиговодства, рачуноводства, финансија, благајнички послови, послови маркетинга и остало. Сем стручног образовања ученици стичу и широко опште образовање. По завршетку четворогодишњег школовања ученици имају могућност да наставе школовање на вишим и високим школама. Специфичност овог смера је рад у виртуелном предузећу, у оквиру предмета економско пословање, који омогућава симулацију рада предузећа од његовог формирања, преко обављања свакодневних послова из области набавке, продаје, маркетинга и рачуноводства. У склопу овог предмета ученици могу да примене стечена теориска знања на конкретном предузећу, уз коришћење електронске евиденције и оригиналне документације. Из овог предмета је предвиђена и блок настава у другом, трећем и четвртом разреду. На овај начин је омогућено оспособљавање ученика за рад одмах после завршеног четворогодишњег образовања.

ВИШЕ

Финансијско рачуноводствени техничар

Ово је најновији профил који ће се школовати почев од 2022/2023. године. Настао је спајањем најбољих исхода који су нудили образовни профили финансијски техничар и финансијски администратор. Специфичност овог смера је практична примена стеченог знања из рачуноводства, кореспонденције и пословне информатике, у оквиру предмета финансијско-рачуноводствена обука, где ученици формирају виртуелно предузеће и симулирају рад правог привредног друштва. Подстиче се понашање ученика у складу са правилима пословног бонтона, развијају се вештине организовања, обрачуна, праћења, контроле и анализе пословања. У склопу овог предмета ученици могу да примене стечена теоријска знања на конкретном предузећу, уз коришћење књиговодственог софтвера и оригиналне документације. Развијају основне радне навике и интерес за даљи професионални развој у складу са сопственим потребама. Из овог предмета је предвиђена и блок настава у другом, трећем и четвртом разреду. На овај начин је омогућено оспособљавање ученика за рад одмах после завршеног четворогодишњег образовања.

ВИШЕ

Службеник у банкарству и осигурању

Овим избором ученици стичу потребна знања и вештине за обављање послова са готовином по динарским рачунима правних и физичких лица: обављање послова везаних за кредите становништва и правних лица; обављање девизних послова везаних за физичка и правна лица; обављање послова везаних за хартије од вредности; обављање послова трезора, оставе и сефова; продаја и преузимања ризика различитих врста осигурања и обрада захтева по полисама. Већи део наставног процеса код овог образоног профила одвија се у специјално опремљеним кабинетима, виртуелним банкама, како би се омогућила симулација проблема који се дешавају у свакодневном пословању банака и осигуравајућих организација. Банкарску обуку реализују уз помоћ рачунара користећи пексимов програм који већина банака користи. У трећем и четвртом разреду праксу реализују у стварним банкама и осигуравајућим друштвима. Након завршетка школовања ученици су спремни за рад, али и наставак школовања уписом основних академских или струковних студија на различитима факултетима.

ВИШЕ


РЕПОРТАЖЕ

 


УЧЕНИЧКЕ КОМПАНИЈЕ

ReSeed
Rifiuto Organico
Lectio
Adet