Финансијски техничар

МАТУРСКИ ИСПИТ ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР

ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ОСИГУРАЊЕ

МАТУРСКА ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ

ПИТАЊА ИЗ ДЕВИЗНОГ И ЦАРИНСКОГ ПОСЛОВАЊА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

МАТУРСКА ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ПРАВО

МАТУРСКА ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

МАТУРСКА ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

МАТУРСКА ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ

МАТУРСКА ПИТАЊА ИЗ РАЧУНОВОДСТВА

 

Финансијски техничар

Подручје рада: Економија, право и администрација
Област: Економија
Образовни профил: Финансијско-рачуноводствени  техничар

4

ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

Ово је најновији профил који ће се школовати почев од 2022/2023. године. Настао је спајањем најбољих исхода који су нудили образовни профили финансијски техничар и финансијски администратор. Специфичност овог смера је практична примена стеченог знања из рачуноводства, кореспонденције и пословне информатике, у оквиру предмета финансијско-рачуноводствена обука, где ученици формирају виртуелно предузеће и симулирају рад правог привредног друштва. Подстиче се понашање ученика у складу са правилима пословног бонтона, развијају се вештине организовања, обрачуна, праћења, контроле и анализе пословања. У склопу овог предмета ученици могу да примене стечена теоријска знања на конкретном предузећу, уз коришћење књиговодственог софтвера и оригиналне документације. Развијају основне радне навике и интерес за даљи професионални развој у складу са сопственим потребама. Из овог предмета је предвиђена и блок настава у другом, трећем и четвртом разреду. На овај начин је омогућено оспособљавање ученика за рад одмах после завршеног четворогодишњег образовања.

Структура општеобразовних и стручних предмета по годинама