Финансијски техничар

МАТУРСКИ ИСПИТ ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР

ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ОСИГУРАЊЕ

МАТУРСКА ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ

ПИТАЊА ИЗ ДЕВИЗНОГ И ЦАРИНСКОГ ПОСЛОВАЊА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

МАТУРСКА ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ПРАВО

МАТУРСКА ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

МАТУРСКА ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

МАТУРСКА ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ

МАТУРСКА ПИТАЊА ИЗ РАЧУНОВОДСТВА

 

Финансијски техничар

Подручје рада: Економија, право и администрација
Област: Економија
Образовни профил: Финансијски техничар

4

ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР је профил чијим избором ученици стичу знања и вештине у свим сегемнтима финансијско-рачуноводствесних послова: обављање платног промета, спровођење свих облика књиговодствене евиденције, праћење и контрола пословања предузећа, утврђивање резултата пословања,  састављање извештаја, израда различитих врста обрачуна, упознавање са радом јавних предузећа, државних институцуија и осигуравајућих друштава.

Знања из пословних  и јавних финансија, основа финансија, статистике, банкарског пословања и осталих стручних предмета омогућавају ученицима упознавање са струком, а опште-образовни предмети им пружају могућност да прошире видике и интересовања.

У другом, трећем и четвртом разреду планирана је реализација блок наставе у привредним друштвима и осигуравајућим организацијама. Циљ овог облика наставе јесте провера стечених знања у пракси и практично овладавање финансијско-рачуноводственим пословима.

Овакав начин рада омогућава ученицима да на местима где су обављали блок наставу пронађу запослење, док широко знање из општеобразовних и стручних предмета пружа заинтересованим ученицима могућност да наставе школовање на бројним факултетима.

Структура општеобразовних и стручних предмета по годинама

5