Економски техничар

Подручје рада: Економија, право и администрација
Област: Економија
Образовни профил: Економски техничар

разговор2

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

Смер економски техничар стиче стручна знања из области економије, организације и менаџмента предузећа, а послови на којима може да се ради су послови из области књиговодства, рачуноводства, финансија, благајнички послови, послови маркетинга и остало. Сем стручног образовања ученици стичу и широко опште образовање. По завршетку четворогодишњег школовања ученици имају могућност да наставе школовање на вишим и високим школама. Специфичност овог смера је рад у виртуелном предузећу, у оквиру предмета економско пословање, који омогућава симулацију рада предузећа од његовог формирања, преко обављања свакодневних послова из области набавке, продаје, маркетинга и рачуноводства. У склопу овог предмета ученици могу да примене стечена теориска знања на конкретном предузећу, уз коришћење електронске евиденције и оригиналне документације. Из овог предмета је предвиђена и блок настава у другом, трећем и четвртом разреду. На овај начин је омогућено оспособљавање ученика за рад одмах после завршеног четворогодишњег образовања.

Структура општеобразовних и стручних предмета по годинама