Службеник у банкарству и осигурању (од септембра школске 2016/2017 године)

Подручје рада: Економија, право и администрација
Област: Економија
Образовни профил: Службеник у банкарству и осигурању

СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ је образовни профил 12чијим избором ученици стичу потребна знања и вештине за обављања послова са готовином по динарским рачунима правних и физичких лица: обављање послова везаних за кредите становништва и правних лица; обављање девизних послова везаних за физичка и правна лица; обављање послова везаних за хартије од вредности; обављање послова трезора, оставе и сефова; продаја и преузимања ризика различитих врста осигурања и обрада захтева по полисама.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређивање запошљавања створило је потребу за креирањем оваквог образовног профила где ће ученици имати могућности да примене теоријска знања у практичном кон
тексту и да користе информациону технологију у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду.

Већи део наставног процеса код овог образоног профила одвија се у специјално опремљеним кабинетима, како би се омогућила симулација проблема који се дешавају у свакодневном пословању банка и осигуравајућих организација.

Након завршетка четворогодишњег школовања ученици су спремни за рад, али и наставак школовања уписом основних академских или струковних студија на различитима факултетима.

13

Структура општеобразовних и стручних предмета по годинама

14

1516