Економски техничар

Економски техничар је профил који је доживео комплетну реконструкцију почев од 2023/2024. школске године. Ради се о модерном смеру који ученицима нуди најбоља знања из области економије, организације и менаџмента предузећа, али и банкарским и пословима осигурања јер је тај смер укинут и припојен је новом економском техничару.

Послови на којима може да се ради су послови из области књиговодства, рачуноводства, финансија, благајнички послови, послови маркетинга и остало. Сем стручног образовања ученици стичу и широко опште образовање. По завршетку четворогодишњег школовања ученици имају могућност да наставе школовање на вишим и високим школама.

Специфичност овог смера је рад у виртуелном предузећу, у оквиру предмета Eкономско пословање, који омогућава симулацију рада предузећа од његовог формирања, преко обављања свакодневних послова из области набавке, продаје, маркетинга и рачуноводства. У склопу овог предмета ученици могу да примене стечена теоријска знања на конкретном предузећу, уз коришћење електронске евиденције и оригиналне документације. Из овог предмета је предвиђена и блок настава у другом, трећем и четвртом разреду. На овај начин је омогућено оспособљавање ученика за рад одмах после завршеног четворогодишњег образовања.

Финансијско рачуноводствени техничар

Финансијско рачуноводствени техничар је нов профил који је кренуо са применом почев од школске 2022/2023. године. Настао је спајањем најбољих исхода који су нудили образовни профили финансијски техничар и финансијски администратор.

Специфичност овог смера је практична примена стеченог знања из рачуноводства, пословне информатике и кореспонденције, у оквиру предмета финансијско-рачуноводствена обука, где ученици формирају виртуелно предузеће и симулирају рад правог привредног друштва.

Подстиче се понашање ученика у складу са правилима пословног бонтона, развијају се вештине организовања, обрачуна, праћења, контроле и анализе пословања. У склопу овог предмета ученици могу да примене стечена теоријска знања на конкретном предузећу, уз коришћење књиговодственог софтвера и оригиналне документације.

Ученици развијају основне радне навике и интерес за даљи професионални развој у складу са сопственим потребама. Из овог предмета је предвиђена и блок настава у другом, трећем и четвртом разреду. На овај начин је омогућено оспособљавање ученика за рад одмах после завршеног четворогодишњег образовања.