Бојан Крстић

Редовни је професор на Економском факултету у Нишу, доктор економских наука, област Економика предузећа и менаџмент. Рођен је 2.7.1972. године у Нишу. Основне студије завршио је 26.9.1996. године на Економском факултету Универзитета у Нишу са просечном оценом 9,76. Магистарске студије завршио је 19.4.2001. године на Економском факултету у Нишу са просечном оценом 10, одбранивши магистарски рад под насловом Теоријски и методолошки аспекти компаративне анализе ефикасности предузећа. На истом факултету одбранио је 13.03.2006. године докторску дисертацију Мерење перформанси употребе ресурса у функцији управљања предузеће. 

На Економском факултету Универзитета у Нишу засновао је радни однос 1.6.1997. године као асистент приправник. Дана 11.7.2011. године изабран је за ванредног професора, а од 28.4.2006. године је редовни професор (ужа научна област Пословно управљање). Изводи наставу на основним студијама на предметима Управљање пословним перформансама и Управљање интелектуалним капиталом, као и Управљње иновацијама и Стратегијска контрола и анализа и предузећа на мастер студијама. На докторским студијама предаје Теорију предузећа и Управљање вредношћу предузећа.

Објавио је 5 уџбеника и 9 монографија. Публиковао је 300 научних радова у међународним и домаћим часописима, као и у зборницима националних и међународних конференција. Извршни јe уредник часописа Економика и Economics of Sustainable Development. Био је члан редакционог одбора часописа за друштвене науке Економске теме. Члан је редакционог одбора часописа Менаџмент у хотелијерству и туризму, часописа Научне публикације Државног универзитета у Новом Пазару – Серија Б, и часописа The European Journal of Critical Organization Issues.