Мирјана Јемовић

mirjana.jemovic

Рођена је 1983. године у Нишу. Основне студије завршила је 2007. године на Економском факултету Универзитета у Нишу, мастер студије 2010, такође, на Економском факултету у Нишу, одбранивши мастер рад под називом Функција последњег уточишта банака: сукоб теорије и праксе. На истом факултету 2016. године је одбранила докторску дисертацију под називом Унапређење система за очување стабилности финансијских институција. Засновала је радни однос 2008. године на Економском факултету Универзитета у Нишу, најпре као сарадник у настави, а од 2016. године изабрана је у звање доцент за ужу научну област Финансије, банкарство и осигурање. Изводи наставу на предметима: Финансијски систем и финансијске институције, Банкарски менаџмент и Финансијска тржишта на основним академским студијама; Банкарство на мастер студијама и Глобално банкарство на докторским студијама. Као аутор или коаутор објавила је значајан број научних радова у међународним и домаћим часописима. Наступала је са рефератима на конференцијама, а као истраживач, до сада је била ангажована на пет пројеката националног значаја чији је носилац Економски факултет у Нишу. До сада је била члан бројних комисија, тимова и органа Економског факултета у Нишу. Тренутно је члан Комисије за обезбеђење квалитета Економског факултета у Нишу и секретар Катедре за националну економију и финансије.