Јелена Станковић

Рођена је 1983. године у Књажевцу. Основне студије завршила је 2007. године на Економском факултету Универзитета у Нишу, мастер студије 2010. године на Економском факултету у Нишу, одбранивши мастер рад под називом: Ризична вредност (VaR) и тржишни ризик портфолија акција предузећа котираних на Београдској берзи. На истом факултету 2016. године одбранила је докторску дисертацију под називом: Вредновање екстремних ризика у финансијама и осигурању.

На Економским факултету Универзитета у Нишу засновала је радни однос 2008. године као сарадник у настави, а 2010. године изабрана је за асистента. Дана 26.12.2016. године изабрана је за доцента за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије. Изводи наставу на предметима: Пословне финансије и Управљање ризиком и осигурање на основним и Стратегијски финансијски менаџмент и Управљање ризиком на мастер студијама. На докторским академским студијама изводи наставу на предмету Финансијска стратегија корпоративних предузећа.

Аутор је и коаутор једног универзитетског уџбеника и више од 50 радова из наведене научне области у научним монографијама, тематским зборницима радова и часописима националног и међународног значаја. Била је ангажована на четири пројекта Економског факултета у Нишу и на три међународна пројекта чији је носилац Економски факултет у Нишу и Универзитет у Нишу. Реализовала је студијске боравке у иностранству: у Немачкој – Институт  за  квантитативне финансије Универзитета у Улму ,  у Пољској –  Факултет економских наука Универзитета у Варшави. Добитник је признања за значајан допринос остваривању циљева и задатака Савеза рачуновођа и ревизора Србије – Подружница Ниш.