Ивана Костадиновић

Рођена је 19.10.1982. године у Минхену. Економски факултет завршила је у Нишу 2007. године. Дипломске академске – мастер студије, смер Општа економија, завршила је на Економском факултету у Нишу одбранивши мастер рад под називом „Економска анализа европског модела регионализације Републике Србије“. Докторске академске студије на Економском факултету у Нишу, смер Макроекономија, завршила је 2016. године и одбранила докторску дисертацију под називом „Пословна инфраструктура као инструмент нове индустријске политике Републике Србије“.

Од 2008. године ради на Економском факултету у Нишу, најпре као сарадник у настави, затим као асистент и од 2017. године као доцент на предметима Економика индустрије, Индустријски менаџмент, Економика туризма (основне академске студије) и Регионална економија (мастер академске студије).

У периоду од 2011. до 2018. године обављала је функцију секретара Катедре за националну економију. Учествовала је, као члан програмског и организационог одбора у организацији бројних научних скупова.

Ауторка је више научних радова, објављених у водећим националним и међународним часописима и зборницима радова са научних конференција, националног и међународног значаја. Била је ментор на изради великог броја дипломских и мастер радова на Економском факултету у Нишу.