Горица Бошковић

Рођена је 7. децембра 1969. године у Нишу. Основну школу завршила је у Нишкој Бањи. У периоду 1984-1988. године похађала је средњу Економску школу у Нишу. Основне студије завршила је 1992. године на Економском факултету Универзитета у Нишу, а магистарске студије 1998. године на Економском факултету у Београду, одбранивши магистарски рад под називом: Регионални развој и демографски токови у Србији. На истом факултету, 2003. године, одбранила је докторску дисертацију под називом: Квалитет производа као фактор конкурентости и развоја индустрије.

У периоду од фебруара 1993. до септембра 1994. године радила је у предузећу Трем из Ниша, на пословима финансијског руководиоца.

Радни однос на Економском факултету у Нишу засновала је октобра 1994. године, као асистент приправник. У звање асистента изабрана је 1998. године, у звање доцента 2003. године,  у звање ванредног професора 2008. године, а од 2013. године је у звању редовног професора за ужу научну област Привредни развој и економска политика. На основним академским студијама држи наставу из предмета Економика индустрије и Индустријски менаџмент, на мастер академским студијама из предмета Управљање квалитетом, а на докторским академским студијама из предмета Индустријска економија.

Од заснивања радног односа др Горица Бошковић је објавила један коауторски уџбеник, пет монографија, две монографске студије и преко 130 научних радова у домаћим и страним публикацијама и зборницима радова са домаћих и међународних конференција.

Била је члан Етичког комитета ичланВећа Центра за унапређење квалитета Универзитета у Нишу, у по два мандата; управник Већа научног семинара Економског факултета; члан је Савета Факултета у више мандата и обавља функцију заменика шефа Катедре за националну економију и финансије, такође, у више мандата.

Била је ангажована на неколико националних пројеката ресорног Министарства и на једном међународном пројектуу сарадњи са Consulting Studio Pellicoli-Bertoldi из Венеције, финансираног од стране Светске банке.

Удата је и мајка једног детета.